(door Peter Hamers)


In het verleden heb ik langs dit medium herhaaldelijk betoogd dat het OSBO beleid synoniem is voor kommer en kwel. Een van de weinige verworvenheden van dit bestuur dreigt nu op instigatie van competitieleider Huub Blom weer onder druk gezet te worden. Huub heeft de overeengekomen evaluatie van de vorig jaar, bij wijze van proef, ingevoerde jeugdregeling op eigen houtje aangepakt en er een persoonlijke interpretatie aangegeven. Ik heb niet de indruk dat Arie Schouten deugdelijk tegenspel heeft geboden. Het OSBO-bestuur adviseert dan ook om de regeling dan wel niet terug te draaien maar haar wel een essentieel element te ontnemen.
Nu hebben wij ook zo onze enquêtes en het belooft dan ook een pittige discussie te worden aanstaande woensdagavond in Apeldoorn.

Als het aan mij had gelegen dan was het op voorhand vuurwerk geworden want zou het vertrouwen in het bestuur door ons zijn opgezegd. Niet dat ik de illusie heb dat een motie van wantrouwen vergadering breed gedragen zou worden want daarvoor is de apathie onder een deel van de leden nog net iets te groot en oh, oh, ze moeten eens geconfronteerd worden met de vraag wie het dan moet gaan doen? Overigens is dat op zich wel een heel interessante vraag, die niet zo gemakkelijk zou worden beantwoord, maar die eenmaal onvermijdelijk zal zijn en dus niet geschuwd mag worden. Het wachten is wellicht op het moment dat dit non beleid een noodzakelijke substantiële contributieverhoging teweeg gaat brengen, want reken maar dat ze dan en masse in het geweer komen.

Op 1 maart hebben wij een brief gestuurd naar de OSBO. Op verzoek van onze voorzitter hebben wij de laatste passage te elfder ure geschrapt. In die passage stellen wij dat we het van de antwoorden laten afhangen of we ons vertrouwen in het OSBO-bestuur al dan niet zullen opzeggen. Peter Lincewicz toonde zich hierover lichtelijk teleurgesteld, Michel Teunissen schikte er zich met grote tegenzin in, (waarmee andermaal is bewezen dat De Knoet niet meer bestaat maar steeds meer transformeert in een – smakelijk dat wel – zachtgekookt eitje) en ik heb enige weken lichtelijk getraumatiseerd rond gehobbeld. Anthony zelf was het er feitelijk wel mee eens maar had er teveel moeite mee dat hij als KNSB bestuurder de initiator zou zijn van een eventuele val van het OSBO bestuur. Ergo: de politiek heeft zijn intrede gedaan in het bestuur van De Toren. Wij hebben voor een keer het primaat gelegd bij het tactisch inzicht van onze voorzitter, veronderstellend dat dit het is wat aan zijn zet ten grondslag ligt, maar het moet natuurlijk niet te gek worden met die man anders pakken we hem snel een van zijn petjes af. Feit is dat hij nu ondubbelzinnig in het krijt staat.

Van de OSBO-secretaris, Mevrouw Will Bruins-Simons, kreeg ik keurig een ontvangstbevestiging en de mededeling dat de brief “naar ik aanneem” besproken zou worden op de bestuursvergadering van 4 april. We weten niet of we antwoord gaan krijgen en zo ja en hoe en wanneer maar laten we maar aannemen (het is nu immers pas 8 april) dat de OSBO dit keurig gaat afwerken.

Voor de trouwe site bezoeker die ook het bovenstaande goed gelezen heeft is het eigenlijk overbodig maar voor de volledigheid plaatsen we de brief zoals die aanvankelijk zou uitgaan hier onder:


Arnhem, 1 maart 2007

Geacht OSBO bestuur,

Het bestuur van SV De Toren Arnhem maakt zich ernstig zorgen over het feit dat de gezamenlijke partijen binnen de OSBO, bestuur en clubs, er vooralsnog niet in slagen de negatieve tendens van de afgelopen jaren om te buigen.

Er zijn enige positieve ontwikkelingen gaande en we doen ons best daar zelf aan bij te dragen maar het resultaat van de totale inspanningen is in onze ogen onvoldoende.

Het OSBO bestuur heeft rondom de themadag in het voorjaar van 2006 een aantal speerpunten geformuleerd vanuit de doelstelling dat per 1 september 2010 het ledenaantal tot 4000 moet zijn gegroeid.

Helaas moet worden geconstateerd dat een jaar verder op sommige speerpunten geen en op andere slechts geringe vooruitgang is geboekt.

Ten aanzien van de door de OSBO georganiseerde toernooien is de neerwaartse spiraal onmiskenbaar voortgezet.

Het bestuur van De Toren Arnhem dringt er op aan dat de OSBO aan haar leden kenbaar maakt welke stappen er in het afgelopen jaar zijn ondernomen om de gestelde doelen dichterbij te brengen, welke lessen er eventueel zijn getrokken uit het feit dat dit niet of onvoldoende gelukt is (vooropgesteld dat het OSBO bestuur die conclusie deelt), welke voornemens voor de komende periode zijn gemaakt, en hoe en binnen welk tijdspad het bestuur deze denkt te kunnen waarmaken.

De slotpassage die uit de uiteindelijke versie is verwijderd luidde:

Afhankelijk van de antwoorden op bovenvermelde vragen zal het bestuur van De Toren Arnhem zich beraden of zij het tot nu toe in het OSBO bestuur gestelde vertrouwen al dan niet zal kunnen continueren.


In afwachting van uw bericht
Met vriendelijke groet
Namens De Toren Arnhem

Peter Hamers
Secretaris