Aangekomen in het pittoreske Enschede voor twee matches. De Toren 1 speelt voor spek en bonen en De Toren 2 speelt om haar laatste kans op klassebehoud levend te houden.

De stand vooraf:

 

De opstellingen:

En wat natuurlijk opvalt is dat Ruud wederom twee talenten laat debuteren in De Toren 1. We zullen zien hoe de jonkies Elmar en Arie zich gaan houden.

 jonkie Elmar

 jonkie Arie

Het is in elk geval zonder enige twijfel dat zowel Ruud als ook Leo inmiddels geografisch een stuk wijzer zijn geworden vandaag. Ruud vroeg aan Leo of deze Elmar thuis wilde ophalen. In zijn gedachten was Randwijk een wijk in Wageningen en daarmee een klein stukje om voor Leo.

 Zoek de Speld

Inmiddels weet Leo dat Randwijk een zelfstandig dorp is, aan de andere kant van Wageningen en ook nog eens aan de andere kant van de rivier ligt. Omdat ik begrijp dat een ieder nu veel meer wil weten over dit dorpje in de Overbetuwe heb ik kosten noch moeite gespaard en wikipedia er bij gehaald.


Randwijk kent een rijke geschiedenis, die teruggaat terug tot in de Romeinse tijd. Het huidige Randwijk lag aan de noordgrens van het Romeinse Rijk aan de limes. Er zijn aanwijzingen dat de Romeinen in Randwijk een castellum bouwden. De resultaten van recent onderzoek hiernaar zijn nog niet bekend. Volgens archeologen zou er tussen de Romeinse forten in Arnhem-Meinerswijk (Castra Herculis) en Kesteren (Carvo) nog een castellum moeten liggen. De meest logische plek is Randwijk, omdat het strategisch tegenover twee beekdalen in de Veluwe ligt. Bij het huidige Lexkesveer was in de Romeinse tijd een oversteekplaats tussen een belangrijke noord-zuidroute en de limesweg. De locatie ligt ook precies halverwege de route tussen de castella in Kesteren en Arnhem. In de tijd dat de Rijn nog vrij meanderde, lag hier dus een doorwaadbare plaats, die later steeds dieper moet zijn geworden. Dat klopt met de door de Romeinen beschreven klimaatsverandering[bron?]: het is in de Betuwe door de eeuwen heen steeds natter geworden. Vanaf de (vroege) middeleeuwen wordt namelijk nergens vermelding gemaakt van een 'voorde' of 'forde'.

Toen de Romeinen verdwenen, namen de Bataven bezit van het gebied. Nadat de Bataven op hun beurt weer verdwenen waren, werd het land bewoond door Salische Franken en Chamaven, daarna geruime tijd door de Saksen. Dit is nog steeds te horen aan de tongval van de autochtone Betuwnaar.

Graaf Balderik en zijn vrouw Adela van Hamaland schonken in 1003 'tot heil hunner zielen', dat wil zeggen ten behoeve van de abdij die de aartsbisschop Heribert van Keulen voornemens was te stichten in Deutz, "Altinge et Villepo et Reinwigh, sciliet tres curtes nostras". In 1256 werden deze drie hoven, nl. te Eltingen, Velp en Rijnwijk, aan de graaf van Gelre verkocht tegelijk met Wijk (Wick)(bij Duurstede). De naam Randwijk zou een verbastering kunnen zijn van 'Rijnwijk' of in Oudnederlands 'Rinwic' (in Oudduits: Reinwich). Handelscentra aan rivieren of aan de kust droegen vanaf de achtste eeuw vaak in hun naam het achtervoegsel -wic. Een wic is een wijkplaats of haven, een plaats voor de koopman om te overwinteren en zijn goederen op te slaan.

Vanaf 1003 maakte Randwijk deel uit van de Abdij Deutz. In het jaarverslag dat de secretaris van de abt over het jaar 1155-1156 uitbracht, werd geklaagd dat de hofgoederen in Rinwich maar weinig opleverden, omdat ze telkens te lijden hadden van overstromingen: de snoek had daar geen hinder van, het koren des te meer. Er bestaat een oorkonde uit het jaar 1177 waarin graaf Gerard, zoon van Heinric graaf van Gelre, vertelt dat bij een bezoek dat hij aan Utrecht bracht "de burgers ondersteund door de bisschop zelf en de dienstmannen der Utrechtsche kerk, hem ernstig geklaagd hebben over de afpersingen, waaraan de Utrechtsche handelaars bloot stonden in Rinwic." Hier is rond die tijd namelijk een 'stapelplaats' of stapel gevestigd, die overigens niet lang stand heeft gehouden. Er zijn bronnen die erop duiden dat Balderik, die ook graaf in de Betuwe was, hier al in het begin van de 11e eeuw een bestuurscentrum voor de Betuwe had gevestigd, waar een (versterkte) stapelplaats zeker deel van uitgemaakt zal hebben. Hergebruik van (delen van) het castellum- analoog aan bijvoorbeeld Utrecht- valt niet uit te sluiten. Randwijk was voor de vestiging van een stapel bijzonder goed gelegen: het ligt op het punt waar de Rijn het graafschap Gelre verliet. Koopmansgoederen die uit zee aangevoerd werden, konden dus langs de Rijn alleen het graafschap binnenkomen via de stapel van Randwijk. Een ander voordeel: bij Lakemond komt de Oude Lek samen met de Rijn, en ook de communicatie met de Maas (nu via Wijk bij Duurstede langs de Nieuwe Lek) moet dus toen van Randwijk zijn uitgegaan. Wellicht dat de teloorgang van de stapel ook met de (vele) overstromingen te maken heeft gehad. De handelsrol is waarschijnlijk door het hoger gelegen (Nieuw) Wageningen overgenomen.

Tussen Randwijk en Wageningen ligt een eeuwenoude veerverbinding over de Nederrijn: het tegenwoordige Lexkesveer. Deze verbond de Veluwe via de middeleeuwse Holleweg bij Wageningen met Nijmegen.

Een andere vermelding van Randwijk is die van de kerk op een kerkenlijst uit 1395 van de Domfabriek, de administratieve beheerseenheid voor de bouwactiviteiten van de Dom te Utrecht. De Heren van Randwijk speelden een belangrijke rol in de Gelderse adel. De letter d in Randwijk is nog jong, niet ouder dan de tweede helft van de 14de eeuw. De plaats heette vroeger Ranwic, nog vroeger Rinwic, en het geslacht Van Randwijk stamt af van Wilhelmus de Renwic, vermeld in 1299.

Behalve buurtschappen vormden zich spoedig kerspelen (R.K. gemeenten, kerkdorp, parochie), die alles omvatten wat met de kerk en ook de school samenhing. Vaak was de grens van een buurtschap hetzelfde als die van een kerspel, soms omvatte één kerspel meerdere buurtschappen. In 1232 wordt voor het eerst “Insula de Hetere” vermeld. Met insula wordt vermoedelijk “eiland” bedoeld, omdat men in het rivierengebied op hoger gelegen gronden bouwde. Heteren, Randwijk, Indoornik en Lakemond hadden ieder een eigen heer. In de latere Middeleeuwen werd het noodzakelijk dat verschillende zaken centraal geregeld werden, onder andere het dijkwezen, de waterafvoer en de rechtspraak. Bovendien werd de macht van graven en hertogen groter. Toen ontstonden de ambten. Randwijk viel onder het Ambt Over Betuwe, met als zetel Elst. De rechtspraak had een onderverdeling in panderambten of scholambten met aan het hoofd een Scholtus (schout). Het panderambt Heteren omvatte Heteren, Driel en Randwijk.

Tijdens de Franse overheersing wordt de uitdrukking municipaliteit (gemeentebestuur) geïntroduceerd. In de grondwet van 1805 en 1806 werd het land verdeeld in departementen, arrondissementen, cantons en mairien (gemeenten). Het Mairie Heteren behoorde tot het canton Elst, arrondissement Tiel en tot het departement Boven-IJssel. In Randwijk woonden toen 406 inwoners. In 1816 onder koning Willem I werd een reglement uitgevaardigd voor het platteland van de Provincie Gelderland. Er ontstonden hoofdambten, schoutambten en gemeenten. Heteren viel als schoutambt onder de Over-Betuwe met Randwijk als dorp daarbinnen.

In de Tweede Wereldoorlog is er in het najaar van 1944 in de omgeving van Randwijk zwaar gevochten. Randwijk lag midden in het gebied dat door de Amerikanen 'het eiland' werd genoemd tussen de rivieren Nederrijn en Waal met Dodewaard en Opheusden in het westen en Arnhem en Nijmegen in het oosten. In de serie Band of Brothers speelt de aflevering Crossroads in het gebied om Randwijk. Een beroemde actie was de succesvolle aanval van Dick Winters met ongeveer twintig paratroopers op twee Duitse SS Volksgrenadiers-compagnieën (circa 175 soldaten), die volledig werden verrast en verslagen. Op de kruising van de Randwijkse Rijndijk met de weg naar de steenfabriek 'Randwijk' staat een gedenkmonument bij de plaats waar dit gebeurde.

 Kerk van Randwijk


Terug naar hetgeen wij hier vandaag voor gekomen zijn. De spelers en hun spel. Vandaag hebben we de luxe van de aanwezigheid van Monique van Hoorn die foto's in de speelzaal heeft gemaakt.

Vooraf is er uiteraard nog wat tijd om warm te spelen!

 Effe warmspelen

Ik zal u vast de eerste foto laten zien waar zij haar zoon Geert vastlegt:

 Monique in actie

Inmiddels zijn er ook volop zaken gebeurd op de nodige borden waar ik u niet al te zeer mee wil vermoeien.

Zoals de meesten weten spelen er bij Max Euwe de nodige voormalig Torenaren. De zoon van Jan-Willem, Sjoerd heeft zijn schaakopleiding in Arnhem genoten en heeft het ermee tot Max Euwe 3 geschopt. Uiteraard hebben wij van deze mislukking geleerd en de opleiding direct aangepast hetgeen resulteerde in Mees van Osch die nu dan ook verdienstelijk in Max Euwe 1 speelt en nog kans maakt op een IM-norm.

 Sjoerd

 papa van Sjoerd

 Mees

En natuurlijk zijn Vincent Vleeming en Thijs Aalbers van de partij. Waar Vincent vooral heel veel heeft betekend voor de jeugdafdeling bij De Toren zullen wij ons Thijs voornamelijk herinneren van Troyis. In hoeverre dit een verdienste is, laat ik graag aan u als geachte lezer over. 

 Vincent

 Thijs (rechts)

Uiteraard verdient de locatie ook nog een woordje. "mwoa" is het goed Nederlandse woordje dat mij te binnen schoot. Ter illustratie kan ik u melden dat aan ons ieder voorafgaande aan de wedstrijd verzocht is om niet te leunen op de tafels in verband met de instabiliteit hiervan. Omdat beelden meer spreken dan woorden:

 kapotte tafel

Voor de volledigheid en om te voorkomen dat iemand zou denken dat het hier om een kunstzinnige uiting zou gaan is er, om voor mij onbekende reden op de kop geplakt, een briefje kapot aan toegevoegd.

Inmiddels druppelen de verzoeken om meer foto's van Monique binnen en uiteraard voldoe ik daar graag aan. Op de door Monique genomen foto zijn de borden 5 tot en met 8, ofwel volgens Enschedese traditie genummerd als 35 t/m 38, zichtbaar met direct erachter aan de rechterkant Sjoerd van Willigen.

 Monique in actie

Mocht u zich afvragen waarom deze foto tegen het licht in is genomen, en ik kan mij voorstellen dat dat er velen zullen zijn, dan kan ik melden dat het mij aan tijd, en eerlijk gezegd ook zin, ontbrak om op een sprint rond het gebouw te rennen en de foto van buiten naar binnen te nemen. En dit zou tevens hebben geleid tot een foto waar Monique niet op zou staan want deze was niet van zins wortel te schieten en ging reeds richting De Toren 1 om de jeugdige talenten Arie en Elmar vast te leggen.

En dan nu toch nog wat zinnigs over de verschillende borden:

T1 bord 1: Ruud heeft een positioneel plusje en koos vandaag voor een oranje polo op een casual spijkerbroek.

 Oranje Polo 1

Op bord 2 speelt Willie, Willie schrijf je met een "y" maar de autocorrectie werkt hier niet lekker mee. Alles lijkt hier volgens plan te gaan. Voor zover ik uit de notatie kan opmaken hebben wit en zwart afwisselend een zet gedaan en voldoen hiermee vooralsnog aan de gestelde eisen. Willy staat paard en pion tegen toren achter maar heeft wel de veel betere pionnenstructuur. 

Joost speelt met de witte stukken op het derde bord en diens tegenstander heeft, om verdere verwarring te voorkomen, besloten dan maar de zwarte stukken te hanteren. Wat opvalt is dat Joost naar de kapper is geweest en dat vermoedelijk geblokte blouses weer in de mode gaan komen. Qua stelling lijkt het erop dat de tegenstander van Joost kiest voor de strategie van de beperkte ruimte. 

Op het vierde bord speelt oud-Torenaar Mees van Osch voor zijn IM norm. Hij speelt tegen onze IM Etienne Goudriaan die hopelijk inmiddels weer met de beide voetjes op aarde is terecht gekomen na de zege van "zijn" Groen Links bij de afgelopen verkiezingen. Wat opvalt is dat Etienne in staat is de natuurlijke "out of bed" te hebben zonder hulpmiddelen en dat Mees hoopt dat zijn vrijpionnen op de a- en b-lijn spoedig aan de overkant zullen zijn. 

 Out of Bed Look

Noud zit vooral zeer diep voorovergebogen over zijn bord waarbij het mij nog niet geheel duidelijk is of hij last van zijn nek heeft of probeert zijn tegenstander in te imponeren. Mocht dit laatste het geval zijn dan raad ik hem in het vervolg te wachten tot zijn tegenstander ook daadwerkelijk achter het bord zit.

 vegetariër in actie

De op het zesde bord zittende Sebas wil graag vlug meer weten over Randwijk en accepteert een snelle remise.

 Seban Beumes

Tjaart besloot vandaag wederom het voorbeeld van zijn grote roerganger te volgen en koos ook voor een oranje polo. Aangezien dit nu de tweede wedstrijd op rij is dat de beide heren matchend door het leven gaan zijn wij benieuwd naar hun kledingkeuze voor de laatste match. Het lijkt in elk geval slechts een kwestie van tijd te zijn voordat daar een punt voor ons genoteerd kan worden aangezien zijn tegenstander virtueel zonder loper en toren speelt.

 Oranje Polo 2

Bij Dries staat een knettergeke stelling op het bord die ik niet kan beoordelen.

 Dries

Dan zit de grote kleine held uit Randwijk op het negende bord, Elmar heeft de stelling nog behoorlijk in evenwicht en mag zeker blijven hopen op een goede uitslag. 

 Held uit Randwijk

Tenslotte is zojuist het doek gevallen voor de tweede invaller van vandaag. Talent en moppenschouwer van beroep, Arie Schouten, kon het helaas niet bolwerken. Maar we kunnen natuurlijk niet anders dan hopen dat hij hieruit leert. Ongetwijfeld zullen wij hem in de toekomst nog vaker bij wedstrijden van De Toren 1 zien. Arie mag zeer content zijn met zijn partij.

 Arie nog foutloos!

Inmiddels schudden Mees en Etienne elkaar de hand en komt mijn voorspelling bij Tjaart uit.

Dan De Toren 2:

Geert overspeelt zijn tegenstander en meldt al dat ie gewonnen staat. Te vroeg gejuicht? Inmiddels zit de boel potdicht en zal Geert al zijn talent moeten gaan inzetten. Leo komt redelijk gelijk uit de opening maar straft vervolgens een iets te opportunistische aanpak van zijn tegenstander keihard af en scoort de 1-0. Direct erop volgt Thomas die vrij eenvoudig wint van Vincent Vleeming. 2-0. Uiteraard wordt er geanalyseerd met een kleine alcoholische versnapering erbij:

 Analysetijd!

Ben krijgt een remise aanbod in een gelijke stelling die uiteraard wordt aangenomen. Direct erop wint ook Mathieu zijn partij, heeft Rein mededogen met zijn tegenstander en pakt ook de remise waarop Steven direct het volgende en beslissende halfje af kan dwingen. 4,5 bordpunten binnen en nog twee borden te gaan. Jan-Willem staat prima en kan vrijuit gaan spelen met een kwaliteit voorsprong. Geert is begonnen aan een puzzel met 1000 stukjes die allen slechts wit schijnen te zijn maar ik weet dat hij die puzzel zal oplossen.

 Geert

 Ben/Rein/Thomas

 Steven en Mathieu

Graag laat ik u ook nog de foto zien van Monique waarin de onderste borden van een andere kant worden bezien:

 Monique in actie

Jan-Willem haalt de winst binnen en Geert is pionnen aan het snoepen (Rein vergelijkt het met het spelletje Pac Man) en gaat ook winnen.

Geert wint! We pakken daarmee onze grootste overwinning, en minstens even belangrijk onze grote concurrent Almere 2 verliest vandaag ook waarmee we in elk geval ons lot in eigen hand houden.

De overwinning wordt gelijk gevierd door Thijs Aalbers:

 Thijs viert mee

Bij De Toren 1 verliest Elmar Roothaan, maar ook hem zullen we zeker in de toekomst nogmaals tegen komen en daarnaast heeft hij nu Randwijk op de kaart gezet. Dries wint knap, zoals reeds eerder door mij voorspeld. Noud boog diep over het bord en boog uiteindelijk ook voor zijn tegenstander. Joost speelt remise, Willy gaat van compleet gewonnen naar getruct naar alsnog een remise en het is aan King Ruud himself om de 5-5 gestalte te geven.

Ruud is open genoeg om te bekennen dat de keuze voor de kleur van zijn Polo voortkwam uit het ontslag van Blind, Tjaart doet er geen uitspraken over.

 Analyse

 Nog meer analyse

Morgen volgt nog meer foto's, onder andere alle foto's die door Monique gemaakt zijn.

Na de wedstrijd gaan we met 15 man uit eten bij de beste Chinees in Enschede.

 Tijd voor een biertje

 

 De Borden 1

  Don Leo en JWvW

 Ben en de auteur

  Noud zondigt

Net nadat Noud vol vuur verteld heeft over zijn nieuwe hobby "vegetarisme" en uitlegt dat hij geen zuivel meer eet wordt zijn toetje gebracht. Ehm, ... ik zie zuivel, geen idee wat u ziet, maar ik zie zuivel.